ផ្លែសាវម៉ាវព្យាបាលរាកមួល/ Rambutan, Natural Remedy for Dysentery Treatment!

564

រុក្ខជាតិ/ PLANT: ផ្លែសាវម៉ាវ/Rambutan

ព្យាបាលជំងឺ/ ILLNESS: រាកមួល/​ Dysentery treatment

វិធីធ្វើ/ INSTRUCTION1:

  • យកសម្បកសាវម៉ាវ ហាន់ទៅចំណិចតូចៗ
  • Collect enough rambutan skin, cut into small pieces

  • ដាំជាមួយទឹកបីកែវ
  • add three cups of water

  • ដាំឱ្យពុះរហូតទឹកដូរពណ៌
  • boiled it until the water turn black in color

  • រំងាស់វាឱ្យសល់ទឹកពាក់កណ្តាល
  • Boiled it until the water remaining half
  • ត្រងយកទឹកផឹកពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ។
  • remove and let it cool and drink three times a day.

 

*កំណត់ចំណាំ/ REMARK:

– ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង/ I am sharing this for knowledge and information only.

**សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។**

Please check and consult with a doctor or a specialist  before consuming. This natural medicine treatment can be used when there is no other choice.

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here