(វីដេអូ) បច្ចេកទេសផលិតកូនមាន់ស្រុក

295

វីដេអូឯកសារនេះល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចិញ្ចឹមមាន់ហើយផលិតកូនមាន់ដោយខ្លួនឯង អាចយកលក់បង្កើនប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើន!សូមជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងដល់កសិករយើងដើម្បីបង្កើនជីវភាព!

Image may contain: bird

Image may contain: food – ការចិញ្ចឹមមេបាសម្រាប់យកស៊ុត
– ការរក្សាស៊ុតមាន់

Image may contain: food

Image may contain: bird– ការរៀបចំទូភ្ញាស់
– បច្ចេកទេសឆ្លុះមើលខាងក្នុងស៊ុត

Image may contain: food

Image may contain: one or more people and outdoor– ដំណាក់កាលញាស់
– ការថែទាំកូនមាន់ទើបញាស់Image may contain: one or more people– របៀបផលិតចំណីមាន់

Image may contain: one or more people and foodImage may contain: one or more people and plant– របៀបលក់កូនមាន់។

Image may contain: one or more people and people sittingNo automatic alt text available.

វីដេអូ

ប្រភព TSSD Cambodia

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here