វិធីព្យាបាលជំងឺជ្រុះសក់ និងធ្វើឱ្យសក់ដុះឡើងវិញ/KHMER NATURAL REMEDY FOR HAIR LOSS

2577

វិធីព្យាបាលជំងឺជ្រុះសក់ និងធ្វើឱ្យសក់ដុះឡើងវិញ/KHMER NATURAL REMEDY FOR HAIR LOSS

ជំងឺ/ILLNESS: ជ្រុះសក់/Hair loss

រុក្ខជាតិ/PLANT: ស្លឹកត្របែក/Guava leaves

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

 • ដាំទឹក ១លីត្រ អោយពុះ
  • Boil one liter of water
 • បង់ស្លឹកត្របែក ២០សន្លឹក
  • Put 20 guava leaves​ into the boiling water
 • ទុកឱ្យពុះ ១០នាទី
  • Keep boiling for 10 minutes
 • ទុកឱ្យត្រជាក់ និងយកស្លឹកចេញ
  • Cool it down and filter the leaves out
 • យកទឹកលាបលើស្បែកក្បាល
  • Apply the liquid on the scalp
 • ម៉ាស្សាថ្មមៗ
  • Massage gently
 • ទុករយៈពេលមួយម៉ោង ហើយលាងចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗ
  • Keep for one hour and wash away with warm water
 • អនុវត្តឱ្យបានបីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍
  • Repeat three times a week

លទ្ធផល/RESULT:

 • អាចទទួលលទ្ធផលល្អបាន​ក្នុរយៈពេលពី ៦ខែ ទៅ ៨ខែ
 • Result and improvement can be seen in 6 to 8 months

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

 • ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង
 • I am sharing this for knowledge and information only.

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here