វិធីព្យាបាលជំងឺក្រួសក្នុងថង់ប្រមាត់/ KHMER NATURAL REMEDY FOR GALLSTONES

5854

វិធីព្យាបាលជំងឺក្រួសក្នុងថង់ប្រមាត់/ KHMER NATURAL REMEDY FOR GALLSTONES

ជំងឺ/ILLNESS: ក្រួសក្នុងថង់ប្រមាត់ /Gallstones

រុក្ខជាតិ/PLANT: ស្លឹកចេកណាំវ៉ាចាស់/mature banana leaves

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– យកស្លឹកចេកណាំវ៉ាចាស់ ស្រស់ ឬហាល    ឱ្យស្ងួត /Take harvest mature banana leaves fresh or dried

– ដាំទឹក ៣០នាទី/ Boil with water for 30 minutes.

– ផឹកដូចទឹកតែ/ Consume it just like regular water

លទ្ធផល/RESULT:

– អាចទទួលលទ្ធផលល្អ/ Result and improvement can be seen

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

– ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង/  I am sharing this for knowledge and information only.

**សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។**

Please check and consult with a doctor or a specialist  before consuming. This natural medicine treatment can be used when there is no other choice.

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here