វិធីបំបាត់មុន/ KHMER NATURAL REMEDY FOR ACNE

1873

ជំងឺ/ILLNESS: កើតមុន/Acne

រុក្ខជាតិ/PLANT: សំបក​ចេក /​ Banana peel

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

 • លាងស្បែកអ្នកជាមួយទឹកត្រជាក់ ហើយជូតឲ្យស្ងួត
  • Wash your skin with cool water and dry with clean towel.
 • ម៉ាស្សាស្បែកដែលមានមុនជាមួយសំបកចេកអោយបាន៥នាទី
  • Massage the affected skin area with the inside of the banana peel for 5 minutes
 • ទុកចោល២០នាទីហើយលាងចេញ
  • Leave on for 20 minutes than rinse off with cool water.
 • ធ្វើរបៀបនេះ២-៣ដងពេលក្នុងមួយថ្ងែ
  • Repeat this process 2-3 times per day

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

 • ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង/ I am sharing this for knowledge and information only.
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here