វិធីបន្ថយជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមបែបធម្មជាតិ ! KHMER NATURAL REMEDY FOR LOWER CHOLESTEROL AND TRIGLYCERIDE

799

ជំងឺ/ILLNESS: ជាតិខ្លាញ់ក្នុឈាមខ្ពស់/HIGH CHOLESTEROL AND TRIGLYCERIDE
រុក្ខជាតិ/PLANT: ត្រួយត្របែក/Young guava leaves
វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:
– ដាំទឹកឱ្យពុះ
o Boil water
– បង់ត្រួយត្របែក ៥ ទៅ ៦ត្រួយទៅក្នុងប៉ាន់តែ
o Place 5 to 6 young guava leaves into a tea pot
– ចាក់ទឹកកំពុងពុះចូលទៅក្នុងប៉ាន់តែ
o Pour boiling water into the tea pot
– រង់ចាំ៥នាទី
o Wait 5 minutes
– ផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលក្រពះទទេ
o Drink daily on empty stomach
លទ្ធផល/RESULT:
– ចាប់ផ្តើមទទួលលទ្ធផលក្នុងរយះពេលបួនសប្តាហ៍
– Result of improvement can be seen in four weeks
កំណត់ចំណាំ/REMARK:
– ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង
– I am sharing this for knowledge and information only.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here