វិធីដាំចេកអោយចេញផ្លែទៅទិសតែមួយងាយស្រួលប្រមូលផល!

1134

☞ វិធីដាំចេកអោយចេញផ្លែទៅទិសតែមួយងាយស្រួលប្រមូលផល!


១.ជ្រើសយកដើមចេកដែលធំល្មមមកដាំ


២.យកកាំបិតមកកាត់បញ្ឆិតត្រង់គល់


៣.រៀបចំរណ្ដៅដាំអោយត្រង់ជាជួរ


៤.ពេលដាំដាក់ខាងដែលយើងចិតបែមុខទៅទិសណាមួយក៏បាន (បែទៅអោយត្រង់ជួរ)។

ប្រយោជន៍គឺចេកដែលដាំរបៀបនេះវានឹងចេញផ្លែត្រង់ជួរ (គឺវាមិនចេញទៅឆ្វេងទៅស្ដាំ)។

ឧទាហរណ៍ៈ បើដាំដាក់ខាងចិតបែមុខទៅខាងកើត ផ្លែចេកនឹងចេញផ្លែទៅខាងលិច។

បើយើងចង់ដឹងថាវិធីនេះប្រើផលឬអត់ សូមធ្វើការដាំសាកល្បងមួយ ឬពីរដើមសិន។
ប្រភពៈ Vuthy ka sy kor

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here