វិធីដាក់អរម៉ូនបញ្ចេញផ្កាមៀន និងវិធីគ្រៀវដើមមៀនឲ្យចេញផ្លែផ្កាចំពេលដែលយើងចង់បាន។

1408

ខាងក្រោមនេះជាវិដេអូបង្ហាញអំពីវិធីដាក់អរម៉ូនបញ្ចេញផ្កាមៀន និងវិធីគ្រៀវដើមមៀនឲ្យចេញផ្លែផ្កាចំពេលដែលយើងចង់បាន។ សូមទស្សនា​ និងចែករំលែកបន្តដល់កសិករយើងបានដឹង និងអនុវត្តសាកល្បងផងបាទ។

វិដេអូពីប្អូនប្រុស សុភា

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here