វិធីកំចាត់ដង្កូវឌួង បំផ្លាញដើមដំណាំ

2572

ប្រើទឹកសាប៊ូលាងចានចំនួន ៥ស្លាបព្រាបាយ លាយទឹក ២លីត្រកូរឲ្យសព្វល្អ រួចអនុវត្តន៍ដូចក្នុងរូប បន្ទាប់មកបើកឧបករណ៏ ដូចនេះ ឌួង និងដង្កូវចេញមកងាប់នៅលើដីតែម្តង!

 

ប្រើទឹកសាប៊ូលាងចានចំនួន ៥ស្លាបព្រាបាយ លាយទឹក ២លីត្រកូរឲ្យសព្វល្អ រួចអនុវត្តន៍ដូចក្នុងរូប បន្ទាប់មកបើកឧបករណ៏ ដូចនេះ ឌួង និងដង្កូវចេញមកងាប់នៅលើដីតែម្តង!

  

ប្រើទឹកសាប៊ូលាងចានចំនួន ៥ស្លាបព្រាបាយ លាយទឹក ២លីត្រកូរឲ្យសព្វល្អ រួចអនុវត្តន៍ដូចក្នុងរូប បន្ទាប់មកបើកឧបករណ៏ ដូចនេះ ឌួង និងដង្កូវចេញមកងាប់នៅលើដីតែម្តង!   

ប្រើទឹកសាប៊ូលាងចានចំនួន ៥ស្លាបព្រាបាយ លាយទឹក ២លីត្រកូរឲ្យសព្វល្អ រួចអនុវត្តន៍ដូចក្នុងរូប បន្ទាប់មកបើកឧបករណ៏ ដូចនេះ ឌួង និងដង្កូវចេញមកងាប់នៅលើដីតែម្តង!

ប្រើទឹកសាប៊ូលាងចានចំនួន ៥ស្លាបព្រាបាយ លាយទឹក ២លីត្រកូរឲ្យសព្វល្អ រួចអនុវត្តន៍ដូចក្នុងរូប បន្ទាប់មកបើកឧបករណ៏ ដូចនេះ ឌួង និងដង្កូវចេញមកងាប់នៅលើដីតែម្តង!

 

ប្រភពពី៖ បេះដូង កសិករខ្មែរ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here