រូបមន្តចំណីសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូកយកសាច់

93

នេះគឺជារូបមន្តចំណីសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូកយកសាច់។ សូមពិនិត្យដូចខាងក្រោម៖

No automatic alt text available.Image may contain: textImage may contain: textNo automatic alt text available.Image may contain: textNo automatic alt text available.Image may contain: one or more peopleImage may contain: 1 person, textImage may contain: one or more people and outdoorNo automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.Image may contain: 1 person, textImage may contain: textNo automatic alt text available.Image may contain: foodImage may contain: 1 person, textImage may contain: outdoor and natureNo automatic alt text available.Image may contain: textNo automatic alt text available.Image may contain: textNo automatic alt text available.No automatic alt text available.Image may contain: textNo automatic alt text available.

សម្រួល៖ កូនផ្កាម្លិះ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here