របៀប ដាំ កេសរកូល!

144

របៀប ដាំ កេសរកូល៖ងាយ ជាង គេ គឺ – ពុះ ដូង ទុំ ជា ពីរ – ឆ្កិះ យក ត្រលោក ចេញ ឬ ដំ ត្រលោក អោយ បែក – ដាក់ ដើម ផ្កា ផ្អោប នឹង ត្រលោក ហើយ ចង ដាំ ដាក់ នៅ កន្លែង ទទួល ពន្លឺ ថ្ងៃ ស្រាលៗ – ស្រោច ទឹក មួយ ថ្ងៃ ម្តង ហើយ ព្យួរ ចោល រហូត ដើម ផ្កា ដុះ ប្ញស ជាប់ នឹង ស្រកី ដូង
– ផ្កា មួយ ទង មាន អាយុ ពី ៣ ទៅ ៦ ខែ- ពេល ផ្កា រោយ អស់ ត្រូវ កាត់ ទង ចាស់ ចោល ដើម្បី អោយ ផ្កា ថ្មី ដុះ ចេញ មក ទៀត- បើ ចង់ ស្អាត ផ្អោប ត្រលោកដូង ទាំង សង ខាង ហើយ ចង ព្យួរ ក៏ បាន។សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ខ្ទឹមស

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here