របៀបបណ្ដុះគ្រាប់ល្មើរ(មានវីដេអូ)

911

-មុនដំបូងយើងត្រូវយកគ្រាប់ល្មើរទៅត្រាំទឹកធម្មតារយះពេល៣ថ្ងៃ
-បន្ទាប់មកយើងត្រូវលាងនិងដូរទឹក១ថ្ងៃ១ដងដល់គ្រប់៣ថ្ងៃយើងលាងវាជាលើកចុង+សម្ភារត្រូវមាន
-ប្រអប់ដែលអាចបិតជិតគ្មានខ្យល់ចេញចូលបានឬប្រើថង់ក៏បាន
-ក្រដាស់ជូតមាត់ឬកូនកន្សែងពោះគោ
+វិធីធ្វើ
-យកក្រដាស់ជូតមាត់ឬកូនកន្សែងពោះគោ ដាក់ក្នុងប្រអប់ឬថង់
-យកគ្រាប់ល្មើរមកដំរៀបជាជួរតាមចំនួនដែលអាចដាក់បាន-បន្ទាប់មកដាក់ក្រដាស់ជូតមាត់គ្របពីលើ២ឬ៣សន្លឹក ឬបត់កូនកន្សែងពោះគោមកគ្របពីលើ ផ្សើមទឹកអោយសើមល្មម(ហាមផ្សើមដល់ថ្នាក់ទឹកដក់បាទ)
-រយះពេលនៃការផ្អាប់១៤ថ្ងៃវានិងដុះ-បើសិនជាគ្រាប់ណាដែលវាមិនដុះយើងអាចផ្អាប់បន្តរទៀតបាន
-បើលើស២០ថ្ងៃហើយវាមិនដុះគឺគ្រាប់នោះវាខូចហើយ
*សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here