របៀបដាំមៀនដោយដាក់ដើមផ្តេក ដែលធ្វើឲ្យវាបែកមែកផ្លែបានច្រើន ផ្លែបានច្រើន និងរបៀបកាត់តែងមែកពេលមៀននៅតូច។

1792

របៀបដាំមៀនដោយដាក់ដើមផ្តេក ដែលធ្វើឲ្យវាបែកមែកផ្លែបានច្រើន ផ្លែបានច្រើន និងរបៀបកាត់តែងមែកពេលមៀននៅតូច។

សូមជួយស៊ែរជាចំណេះដឹងល្អៗសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងផង!

សូមជួយស៊ែរជាចំណេះដឹងល្អៗសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងផង!

សូមជួយស៊ែរជាចំណេះដឹងល្អៗសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងផង!

សូមជួយស៊ែរជាចំណេះដឹងល្អៗសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងផង!

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here