ប្រភេទត្រីទឹកសាប (ភាគ២/២)

111

ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទត្រីទឹកសាបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង ដែលយើងជាកូនខ្មែរគួរយល់ដឹង (ភាគបញ្ចប់)។​ សូមចែករំលែកបន្តទុកជាចំណេះដឹងល្អៗផងបាទ។No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.Image may contain: foodNo automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.Image may contain: textNo automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.Image may contain: foodNo automatic alt text available.No automatic alt text available.

សម្រួល៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here