បច្ចេកទេសលើដំណាំត្រសក់ ដោយមិនចាំបាច់ដាំផ្ទាល់ដីឡើយ ពិតជាពិសេសសម្រាប់កសិករសម័យទំនើប ដែលចំការនេះ ដាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

2841

ខាងក្រោមជាកម្រងរូបភាពបច្ចេកទេសលើដំណាំត្រសក់ ដោយមិនចាំបាច់ដាំផ្ទាល់ដីឡើយ ពិតជាពិសេសសម្រាប់កសិករសម័យទំនើប ដែលចំការនេះដាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here