បច្ចេកទេសធ្វើស្ករដូងដែលបងប្អូនខ្លះមិនបានដឹងថាគេអាចធ្វើដូងយកស្ករដូចត្នោត!

7376

បច្ចេកទេសធ្វើស្ករដូងដែលបងប្អូនខ្លះមិនបានដឹងថាគេអាចធ្វើដូងយកស្ករដូចត្នោត!
ជួយ share ចែកគ្នាស្គាល់ផង!ពីមុនយើងធ្លាប់លឺតែស្ករត្នោត តែយើងក៏អាចផលិតស្ករដូង បានផងដែរ ដែលស្ករដូងឆ្ងុយជាងស្ករត្នោត តែស្ករត្នោតផ្អែមជាង


ស្ករដូង ហើយគេអាចផលិតយកធ្វើជាផែនស្ករ និង ភេសជ្ជៈ
បានផងដែរ។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here