បច្ចេកទេសដាំឆៃថាវ

172

នេះគីជាបច្ចេកទេសដាំឆៃថាវ

សូមចែករំលែកបន្តទុកជាចំណេះដឹងក្នុងការដាំដុះដំណាំនេះទាំងអស់គ្នា ពិសេសបងប្អូនកសិករដែលកំពុងដាំដុះ និងមានបំណងដាំដុះដំណាំឆៃថាវនេះ។​

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here