ប្រភេទត្រីទឹកសាបនៅកម្ពុជា !!

858

បងប្អូនប្រហែលជាមិនស្គាល់ប្រភេទត្រីទឹកសាបទាំងអស់ទេនៅកម្ពុជា អ្នកខ្លះក៏ស្គាល់ហើយឈ្មោះត្រីខ្លះបងប្អូននៅតាមខេត្តខ្លះក៏ហៅផ្សេងគ្នាដែរ។ ខាងក្រោមនេះប្រភេទត្រីទឹកសាបប្រមាណជិត៣០០ប្រភេទ។(មាន27ទំព័រ)៖

ប្រភព៖ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ជលផលទឹកសាប

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here