គំរូផ្ទះខ្ទមស្អាតៗទាំង៤៥ មើលហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយ

984

ថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញគំរូផ្ទះខ្ទមស្អាតៗទាំង៤៥ មើលហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយ ស្រាកកស្រាន្តណាស់ ជាមួយនឹងធម្មជាតិខៀវស្រងាត់ គួរចង់សម្រាកលំហែកាយ! បើមានធនធានបន្តិចបន្តួចអាចសាងសង់សម្រាប់លំហែ គេចពីភាពតប់ប្រមល់បាន! ពុកម៉ែបងប្អូនស្រលាញ់ម៉ូខ្ទមគំរូមួយណាដែរ? តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នា៖

ផ្ទះគំរូទី១

ផ្ទះគំរូទី២

ផ្ទះគំរូទី៣

ផ្ទះគំរូទី៤

ផ្ទះគំរូទី៥

ផ្ទះគំរូទី៦

ផ្ទះគំរូទី៧

ផ្ទះគំរូទី៨

ផ្ទះគំរូទី៩

ផ្ទះគំរូទី១០

ផ្ទះគំរូទី១១

ផ្ទះគំរូទី១២

ផ្ទះគំរូទី១៣ផ្ទះគំរូទី១៤ផ្ទះគំរូទី១៥

ផ្ទះគំរូទី១៦

ផ្ទះគំរូទី១៧

ផ្ទះគំរូទី១៨

ផ្ទះគំរូទី១៩

ផ្ទះគំរូទី២០

ផ្ទះគំរូទី២១

ផ្ទះគំរូទី២២ផ្ទះគំរូទី២៣ផ្ទះគំរូទី២៤

ផ្ទះគំរូទី២៥ផ្ទះគំរូទី២៦ផ្ទះគំរូទី២៧ផ្ទះគំរូទី២៨ផ្ទះគំរូទី២៩

ផ្ទះគំរូទី៣០ផ្ទះគំរូទី៣១
ផ្ទះគំរូទី៣២

ផ្ទះគំរូទី៣៣

ផ្ទះគំរូទី៣៤

ផ្ទះគំរូទី៣៥

ផ្ទះគំរូទី៣៦

ផ្ទះគំរូទី៣៧

ផ្ទះគំរូទី៣៨

ផ្ទះគំរូទី៣៩

ផ្ទះគំរូទី៤០

ផ្ទះគំរូទី៤១

ផ្ទះគំរូទី៤២ផ្ទះគំរូទី៤៣ផ្ទះគំរូទី៤៤ផ្ទះគំរូទី៤៥

អត្ថបទដោយៈ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សានូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here