ក្រញ៉ូងហៃណាន ដាំអាចលក់បានចាប់ពីឆ្នាំទី៧ មានតំលៃថ្លៃជាងក្រញ៉ូងធម្មតា ដាំដុះឆាប់ធំ

397

ក្រញ៉ូងហៃណាន ដាំអាចលក់បានចាប់ពីឆ្នាំទី៧ មានតំលៃថ្លៃជាងក្រញ៉ូងធម្មតា ដាំដុះឆាប់ធំ ។

ដាំប្រភេទឈេីប្រណិតចឹងមិនភ័យព្រួយទីផ្សារ ដូចដាំដំណាំហូបផ្លែ ឬតំណាំឧស្សាហកម្ម តែត្រូវរង់ចាំរយៈពេលយូរក្រែលដែរ ទេីបអោយផល។
ល្អដាំសម្រាប់អ្នកមានដីច្រេីន ហេីយមិនពិបាកថែ។ដាំប្រភេទឈេីប្រណិតចឹងមិនភ័យព្រួយទីផ្សារ ដូចដាំដំណាំហូបផ្លែ ឬតំណាំឧស្សាហកម្ម តែត្រូវរង់ចាំរយៈពេលយូរក្រែលដែរ ទេីបអោយផល។
ល្អដាំសម្រាប់អ្នកមានដីច្រេីន ហេីយមិនពិបាកថែ។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here