ការច្នៃត្រឡោកដូង

130

នេះគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការយកត្រឡោកដូងមកច្នៃជារបស់របរប្រើប្រាស់ និងតាំងលម្អផ្សេងៗ ដែលមានប្រយោជន៍ជាជាងបោះចោល។ ការច្នៃបែបនេះស្អាតទាំងបរិស្ថាន ​ស្អាតទាំងគេហដ្ឋាន។

No automatic alt text available.No automatic alt text available.Image may contain: plantNo automatic alt text available.No automatic alt text available.Image may contain: indoor and foodImage may contain: one or more peopleNo automatic alt text available.Image may contain: indoorNo automatic alt text available.No automatic alt text available.Image may contain: indoorNo automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.Image may contain: coffee cupNo automatic alt text available.Image may contain: 1 personImage may contain: 2 people, people smilingImage may contain: indoorសម្រួល៖​ កូនផ្កាម្លិះ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here