ការកែច្នៃធ្វើចង្ក្រាន ដែលមានផ្សែងតិច ផ្តល់កំដៅភ្លើងខ្លាំងល្អ សន្សំសំចៃអុស ប្រើប្រាស់បានយូរ និងចំណាយអស់តិច!

233

ការកែច្នៃធ្វើចង្ក្រាន្ត ដែលមានផ្សែងតិច ផ្តល់កំដៅភ្លើងខ្លាំងល្អ សន្សំសំចៃអុស ប្រើប្រាស់បានយូរ និងចំណាយអស់តិច!

បងប្អូនអាចមើលពីរបៀបធ្វើតាមរយៈរូបភាពនីមួយៗបាន។

ប្រភព៖ ช่างแดง เทพนคร

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here